Küpsised ja konfidentsiaalsus

Küpsised ja konfidentsiaalsus

KLIENDI PRIVAATSUSPOLIITIKA

Käesolev poliitika kehtib kõigi isikuandmete kohta, mille te meie kliendina Bolderāja Servissile annate, samuti kõikide andmete kohta, mida Bolderāja Serviss saab koostöö tulemusena. Palun tutvuge hoolikalt käesoleva teabega kui te saate meie kliendiks või enne meie veebisaidi www.mebeles.lv kasutamist.

1. TEAVE VASTUTAVA TÖÖTLEJA KOHTA

Teie isikuandmete töötlemise vastutav töötleja on Bolderāja Serviss, registreerimisnumber 40103082147; juriidiline aadress Riia, Granīta iela 7, LV-1057, Läti

Lisateavet saate meie veebilehelt www.mebeles.lv

2. KONTAKTANDMED ISIKUANDMETE KAITSE KÜSIMUSTES TEABEVAHETUSEKS

Kui teil on küsimusi seoses käesoleva poliitika või teie isikuandmete töötlemisega, võtke palun meiega ühendust e-posti aadressil: mebeles@mebeles.lv

3. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRK JA ÕIGUSLIK ALUS

Bolderāja Serviss kogub ja töötleb klientide ja/või nende kontaktisikute isikuandmeid võetud lepingukohustuste täitmiseks, teenuste osutamise, kliendisuhete haldamise, ostude/tellimuste töötlemise, maksete vastuvõtmise tagamiseks, samuti Bolderāja Servissi õigustatud huvide kaitsmiseks. Eelpool loetletud juhtudel sätestatud isikuandmete saamine ja töötlemine on vajalik koostöö tagamiseks ning nende esitamata jätmine võib ohustada koostöö alustamist ja/või lepingu täitmist.

Bolderāja Serviss võib töödelda teie isikuandmeid ettevõtlusega seotud turundusalasteks toiminguteks eesmärgiga anda teile päevakohast teavet meie pakkumiste kohta ja/või teavitada spetsiaalselt teile mõeldud püsikliendi eelistest.  Võime töödelda isikuandmeid ka selleks, et saada teilt hinnang meie poolt osutatud teenuse kohta eesmärgiga parandada klienditeeninduse kvaliteeti.  Andmete töötlemine turundussuhtluseks, kutsete ja pakkumiste edastamiseks on vabatahtlik. Palume teie nõusolekut sellise suhtluse alustamiseks. Te võite igal ajal keelduda sellisest suhtlusest vastavalt poliitika punktis 10 sätestatule.

4. ISIKUANDMETE KOGUMINE

Teie isikuandmeid võime saada teilt või teie esindatud ettevõttelt ühel järgnevatest viisidest:

 • omavahelise lepingu sõlmimise protsessis;
 • koostööprotsessis, tellimust vormistades;
 • kui esitate meile mõne dokumendi, e-kirja, helistate meile jms;
 • kui autoriseerite end meie veebisaitidel ja/või kasutate küpsiseid (cookies);
 • üksikjuhtudel kolmandatelt isikutelt (näiteks nende andmebaasidest) omavahelise lepingu sõlmimise ajal;
 • muul viisil, järgides isikuandmete töötlemise õiguslikke aluseid.

Kogutud isikuandmed sisaldavad muu hulgas järgnevaid andmeid, samuti nende muudatusi:

 • eesnimi, perekonnanimi, sünniaeg ja isikukood;
 • kontaktandmed, näiteks e-posti aadress, aadress ja telefoninumber; äriklientidel ka subjekti esindatud ettevõtte rekvisiidid, kohaletoimetamise aadress, teave, mis on seotud subjekti ameti ja kontaktandmetega ettevõttes ning esindusõigus;
 • info teabevahetuse kohta;
 • tehingute andmed.

5. ISIKUANDMETE AVALDAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE

Bolderāja Serviss võtab kasutusele vastavad andmekaitse meetmed, tagamaks, et teie isikuandmetele ei saa ligi kolmandad isikud, kellel puudub õiguslik alus nende töötlemiseks.   Valime isikuandmete töötlejaid hoolikalt ja andmete edastamisel hindame selle vajadust ja edastatavate andmete mahtu.  Andmeid edastatakse töötlejatele, järgides isikuandmete konfidentsiaalsuse ja turvalise töötlemise nõudeid.

Teie isikuandmeid võidakse edastada järgmistele osapooltele:

 • meie töötajatele, kellel see on tööülesannete täitmiseks vajalik;
 • koostööpartneritele: IT-arendajatele ja -halduritele, transporditeenuste osutajatele, audiitoritele, finantsjuhtimise ja juriidilistele nõustajatele;
 • riigiasutustele pärast põhjendatud taotluse saamist, välistes õigusaktides sätestatud korras ja ulatuses;
 • Bolderāja Servissi õigustatud huvide kaitseks välistes õigusaktides sätestatud juhtudel; näiteks pöördudes kohtusse või muude riigiasutuste poole isiku vastu, kes on riivanud meie õigustatud huve.

6. ISIKUANDMETE EDASTAMINE VÄLJASPOOL ELi/EMPd

Bolderāja Serviss ei edasta teie isikuandmeid väljaspoole Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda.

7. KÜPSISED

Me võime oma e-poe veebisaidil  www.mebeles.lv  kasutada küpsiseid (cookies). Küpsis on väike tekstifail, mis saadetakse veebisaidi külastamise ajal teie arvutisse või mobiilseadmesse ja mille veebisait salvestab teie arvutisse või mobiilseadmesse veebisaidi avamisel. Igal järgmisel külastuskorral saadetakse küpsis tagasi selle saatnud või teisele veebisaidile, mis selle küpsise ära tunneb. Küpsised toimivad konkreetsel veebisaidil mäluna, mis võimaldab sellel saidil teie arvuti järgmistel külastuskordadel ära tunda. Küpsiseid kasutatakse, et parandada meie veebisaidi funktsionaalsust ja hõlbustada selle kasutamist. Samuti võime kasutada küpsiseid ja muid sarnaseid meetodeid statistilistel eesmärkidel, et koguda anonüümset statistikat, näiteks veebisaidi kasutamise kohta, mis võimaldab meil aru saada, kuidas kasutajad veebisaiti kasutavad, ning parandada kasutajakogemust.

Meie küpsiste poliitikaga saate täpsemalt tutvuda siin.

Te võite seadistada oma veebilehitseja nii, et see keelab küpsised, piirab nende kasutamist või kustutab küpsised veebilehitsejast. Küpsised on siiski olulised, et tagada meie veebisaidi toimimine, mistõttu küpsiste kasutamine võib mõjutada veebisaidi funktsionaalsust. Lisateavet küpsiste ja nende haldamise või kustutamise võimaluste kohta leiate veebilehelt:   https://www.aboutcookies.org/ .

8. ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

Bolderāja Serviss töötleb ja säilitab teie isikuandmeid ainult seni, kuni see on vajalik käesolevas poliitikas sätestatud eesmärkide saavutamiseks või kooskõlas välistes õigusaktides sätestatuga. Suurem osa teie isikuandmetest säilitatakse ainult ärisuhte ajal või kuni kehtib kliendi nõusolek vastavaks isikuandmete töötlemiseks. Siiski võidakse osasid isikuandmeid säilitada ka pärast kliendisuhte lõppu, kui välised õigusaktid seda nõuavad, näiteks raamatupidamise algdokumente, arveid, lepinguid, või seni, kuni see on vajalik Bolderāja Servissi õigustatud huvide kaitseks.

Teie isikuandmed kustutatakse siis, kui eespool nimetatud asjaolud on lõppenud.

9. ISIKUANDMETE KAITSE

Bolderāja Serviss tagab kogutud isikuandmete kaitse, rakendades vastavaid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et kaitsta isikuandmeid volitamata juurdepääsu, avaldamise, juhusliku või ebaseadusliku kaotamise, parandamise või hävitamise eest.   Me püüame kasutada kõik kaitsemeetmeid, mis on mõistlikult põhjendatud meie finants- ja korralduslike, samuti tehniliste võimalustega; kuid te peate arvestama sellega, et mitte ükski turvasüsteem ei saa tagada täielikult kõikide isikuandmete turvalisuse rikkumise ära hoidmist.

10. ÕIGUSED JA KOHUSTUSED SEOSES ISIKUANDMETEGA

Te olete kohustatud teavitama Bolderāja Servissi juhul, kui teie poolt esitatud isikuandmed on muutunud. Samuti olete kohustatud meid teavitama juhul, kui olete kindlaks teinud, et meie poolt töödeldavad isikuandmed on ebatäpsed või aegunud.

Teil on õigus nõuda ja saada teavet Bolderāja Servissi poolt kogutud ja töödeldavate isikuandmete kohta ning nõuda andmete parandamist, kustutamist, töötlemise piiramist, esitada vastuväited isikuandmete töötlemisele, samuti õigus andmete ülekandmisele Isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud juhtudel ja korras ning teil on õigus oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks tagasi võtta.

Saades teie kirjaliku taotluse, kontrollime teie isikusamasust, hindame taotlust ja vastame seadusandluses sätestatud tähtajal. Täidame teie taotluse seoses andmete parandamise ja kustutamisega, kui see on seadusega lubatud, ei mõjuta Bolderāja Servissi äritegevust ega kohustuste täitmist.

Palun saatke taotlus seoses teie õiguste teostamisega isikuandmete kaitse küsimustes ühel järgmistest viisidest:

 • kirjaliku avalduse kujul SIA Bolderāja Servissi aadressil: Riia, Granīta iela 7, LV-1057, Läti
 • kirjutades e-posti aadressil mebeles@mebeles.lv ja allkirjastades oma taotluse turvalise elektroonilise allkirjaga.

Te võite igal ajal loobuda edasiste turundusteadete saamisest või osalusest meie korraldatud küsitlustes, loteriides jms, saates e-kirja asjakohase taotlusega e-posti aadressile mebeles@mebeles.lv või kohapeal Bolderāja Servissi kaupluses/kontoris/tehases (Riias, Granīta iela 7).

Kui arvate, et viis, kuidas me teie isikuandmeid töötleme, ei ole vastav, on teil õigus esitada kaebus oma riiklikule andmekaitseasutusele ELis/EMPs. Lätis on selleks Riiklik Andmeinspektsioon. Riikliku Andmeinspektsiooni kontaktandmed on leitavad siit:  http://www.dvi.gov.lv/lv/.

11. MUUDATUSED POLIITIKAS

Me jätame endale õiguse käesolev poliitika üle vaadata ja teha selles muudatusi. Teave tehtud muudatuste kohta esitatakse meie kodulehel www.mebeles.lv, kus on kättesaadav ka kehtiv poliitika versioon.